บริการของศูนย์สุขภาพ

เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำ บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศแก่บุคคลทุกวัย

1

บริการห้องออกกำลังกาย

บริการให้ความรู้ คำแนะนำการใช้อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายต่างๆ ในห้องฟิตเนสอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

2

คลินิกใจสบาย

บริการปรึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม บริการคัดกรอง และประเมินภาวะสุขภาพใจ เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด

3

คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

บริการปรึกษา กระตุ้น และส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

4

การให้บริการผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม/โรคหลอดเลือดสมอง

บริการคัดกรอง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ที่มีปัญหาภาวะสมองเสื่อม/โรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงผู้ดูและผู้ที่สนใจทั่วไป

5

ศูนย์โภชนาการ/การให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัด

บริการโปรแกรมลดน้ำหนัก บริการให้การปรึกษาโภชนาการแก่ผู้ป่วยเฉพาะโรค และบริการให้คำปรึกษาโภชนาการในเด็ก

6

คลินิกเลิกบุหรี่

บริการให้คำปรึกษาโดยให้ความรู้เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่และประโยชน์ที่จะได้รับหลังเลิกบุหรี่

7

บริการจัดการสุขภาพรายกรณี

บริการตรวจประเมินภาวะสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และด้านสุขภาพจิต โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ตารางการให้บริการ

บริการของศูนย์สุขภาพจะให้บริการในวันราชการเท่านั้น

กิจกรรมและการบริการ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
บริการห้องออกกำลังกาย (30-50 บาท) 12:00 - 20:00 น. 12:00 - 20:00 น. 12:00 - 20:00 น. 12:00 - 20:00 น. 12:00 - 18:00 น.
คลินิกใจสบาย (300 บาท) 13:00 - 15:00 น. 13:00 - 15:00 น.
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น (50-200 บาท) 09:00 - 11:00 น. 09:00 - 11:00 น.
การให้บริการผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม/โรคหลอดเลือดสมอง (50-300 บาท) 09:00 - 15:00 น. 10:00 - 15:00 น.
ศูนย์โภชนาการ/การให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัด (300 บาท) 13:00 - 16:00 น. 13:00 - 15:00 น. 13:00 - 15:00 น.
คลินิกเลิกบุหรี่ (50-150 บาท) 13:00 - 15:00 น. 13:00 - 15:00 น.
บริการจัดการสุขภาพรายกรณี (1410 บาท/เดือน) 14:00 - 16:00 น. 14:00 - 16:00 น. 14:00 - 16:00 น.

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำ บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศแก่บุคคลทุกวัย