บริการจัดการสุขภาพรายกรณี

เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำ บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศแก่บุคคลทุกวัย

การประเมินภาวะสุขภาพ ( assessment of health status ) หมายถึง การประเมินความเป็นไปของสุขภาพของบุคคล ครอบครัว หรือชุมชม เพื่อให้ได้ผลบ่งชี้ถึงสถานภาพทาสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งงการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราทราบถึงภาวะสุขภาพในขณะนั้นและสาเหตุของปัญหาสุขภาพ เพื่อที่จะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการรู้จักประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสี่งของตนเองและครอบครัว จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อสุขภาพเพราะหากผู้ใดมีสุขภาพที่ไม่ดีจะได้รีบหาทางป้องกันและแก้ไข หรือถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงนั้นเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ส่วนบุคคลที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว ก็จะได้ดำรงรักษาพฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้นเอาไว้ต่อไป

แพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ยังไม่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ตารางเวลาให้บริการ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
14:00 - 16:00 น. 14:00 - 16:00 น. 14:00 - 16:00 น. - -